Regulamin strony

Jesteś tutaj

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WWW DOSTĘPNEJ POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI:

www.myhappypet.pl

www.mojszczesliwyzwierzak.pl

www.mojszczesliwyzwierzak.com.pl

zwanej dalej „Stroną”.

OSTATNIA AKTUALIZACJA regulaminu: 8 WRZESIEŃ 2016

Czytając, przeglądając czy używając  w.w Stronę  akceptujesz znajdujące się na niej zasady. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każda osoba w jakikolwiek sposób wykorzystującą Stronę zobowiązuje  się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Właściciel Strony

Właścicielem i Administratorem Strony jest: 

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14 66-400 Gorzów Wlkp.

Telephone:+48 95 728 55 00

Fax:+48 95 735 90 43

info.pl@vetoquinol.com

zwany dalej „Administratorem”.

2. Przeznaczenie strony

Strona jest przeznaczona do prywatnego użytku  osób posługujących się językiem polskim. Zawiera bezpłatne porady na temat codziennego życia zwierząt, a w szczególności ich dobrego samopoczucia ( np. codziennej pielęgnacji, opieki weterynaryjnej, zdrowia fizycznego i zachowania ), a także informacje o produktach weterynaryjnych dostępnych bez recepty.
Informacje zawarte na Stronie nie stanowią konsultacji weterynaryjnej i nie mają na celu ustalenia/pomocy w ustaleniu i rozpoznaniu różnego rodzaju schorzeń zwierząt.

Informacje podane na stronie nie mogą zastąpić konsultacji u lekarza weterynarii!
 

3. Łącza do witryn zewnętrznych

Niniejsza Strona internetowa może zawierać odniesienia do produktów usług lub witryn internetowych osób trzecich. Za pośrednictwem tych linków Użytkownik może się przenieść do systemów zewnętrznych, za których zawartość, dokładność i funkcje Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza poparcia, ani przyjęcia przez Administratora odpowiedzialności za produkty lub usługi zawarte w tych witrynach. Wszelkie linki do innych witryn osób trzecich podano wyłącznie dla wygody Użytkownika.

4. Akceptacja regulaminu

4.1. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w jakimkolwiek czasie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Data najnowszej zmiany treści Regulaminu zamieszczana jest każdorazowo w treści regulaminu.

5. Korzystanie ze strony

Zabrania się korzystania ze Strony w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzących do dyskryminacji innych Użytkowników, ograniczających prawa innych Użytkowników lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z witryny. W szczególności, zabrania się wykorzystywania jej w sposób, który może spowodować:

·         bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych na stronie i poza nią;

·         zakłócenia pracy infrastruktury informatycznej serwisu

·         spowodowanie zagrożenia dla korzystania bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych użytkowników tej witrynie;

·         uszkodzenia, bądź zniszczenia integralności danych komputerowych.
 

Uprasza się wszystkich Użytkowników o powiadamianie Administratora (poland_webmaster@vetoquinol.com) o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treściach, które znajdują się na Stronie. Administrator podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych informacji.

6. Zmiana lub usunięcie strony i jej zawartości

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści Strony, jej zawieszenia lub zablokowania do niej dostępu.

8. Odpowiedzialność VETOQUINOL

8.1. Administrator dokłada wszelkich starań aby informacje znajdujące się na Stronie były najwyższej jakości. Z niniejszej Strony Użytkownik korzysta wyłącznie na własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowej interpretacji informacji umieszczonych na stronie.

Zaleca się – zwłaszcza w przypadku informacji o produktach – konfrontowanie informacji podanych na stronie internetowej z opisami i informacjami zawartymi w ulotce produktu oraz z informacjami podanymi na opakowaniu danego produktu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy układ i funkcjonalność Strony, jednakże pomimo podjętych starań może się okazać, że zawarte na niej informacje mogą się okazać niejasne dla Użytkownika, za co Administrator odpowiedzialności nie ponosi.

8.2. Administrator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z dostępu i korzystania z zasobów witryny lub wszelkiego rodzaju informacji w nim zawartych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasadność decyzji podejmowanych przez Użytkownika wyłącznie w oparciu o informacje publikowane na stronie.

8.3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane w szczególności utratą, uszkodzeniem lub zmianą plików, przenoszeniem wirusów, które mogłyby zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika lub innego mienia podczas łączenia się  lub korzystania z witryny. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony jego danych i sprzętu przed wirusami oraz prób naruszenia bezpieczeństwa systemu komputerowego Użytkownika przez osoby trzecie za pośrednictwem Strony.

8.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja danych w internecie może wiązać się z zawodnością techniczną, a same dane nie są chronione przed potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniem. W tych warunkach Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywanie jakichkolwiek informacji poufnych.

8.5. Użytkownik uznaje, że Administrator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za warunki dostępu do internetu, które mogą wpłynąć na korzystanie ze Strony, a w szczególności za dostępność i szybkość sieci, która może uniemożliwić dostanie się na Stronę lub znacząco spowolnić jej pracę.

8.6. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za podłączenie swojego urządzenia do internetu, w rezultacie czego Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas połączenia.

8.7. Administrator zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności  do Strony zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

8.8. Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana zawartości usług lub materiałów dostępnych na Stronie  oraz układu Strony w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Jakiekolwiek zakłócenie działania Strony na skutek prowadzenia tych czynności lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
 

9. Gwarancja uźytkownika

9.1. Użytkownik zwalnia Administratora oraz wszelkie osoby zaangażowane w tworzenie i rozwijanie Strony z odpowiedzialności i kosztów wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub korzystania ze Strony.

9.2.  Użytkownik i inne osoby ponoszą wyłączną odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie, straty materialne i niematerialne oraz szkody wynikające z nielegalnego lub bezprawnego korzystania ze Strony.

10. Własność intelektualna

10.1. Treści lub materiały zawarte na Stronie (zwane dalej zbiorczo „Zawartość”) są własnością Administratora lub zostały użyte za zgodą ich właściciela.

10.2. Strona, jak też w szczególności  treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

10.3. Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666  ) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402).

10.4. W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i nie tylko  oraz  bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Strony lub całości .

10.5. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki ( dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone na Stronie są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej Strony nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków Handlowych pojawiających się na tej Stronie. Wszelkie użycie Znaków Handlowych, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków Handlowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Administratora lub innych uprawnionych.

11. COOKIES

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Strony, Administrator używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Strony na komputerze Użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Strony. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "pomoc" danej przeglądarki.

12. Postanowienia końcowe

12,1. Gdy Użytkownik odwiedza Stronę, serwer Administratora automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych Użytkownika, strony z jakiej odwiedza on Stronę, datę i czas przebywania na Stronie. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Administrator wykorzysta zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

12,2. W przypadku pytań, czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania ze Strony, czy polityki ochrony prywatności Administratora, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres poland_webmaster@vetoquinol.com